Regulamin

Regulamin korzystania z kont e-mail i WWW na serwerze Tuchola.pl

I. Postanowienia wstępne

 1. Urząd Miejski w Tucholi, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola oferuje mieszkańcom i podmiotom, odpowiednio zameldowanym i zarejestrowanym na terenie Powiatu Tucholskiego bezpłatne elektroniczne konta pocztowe i WWW na serwerze Tuchola.pl.
 2. Świadczenie usług poczty elektronicznej i kont WWW odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:
  1. prawa i obowiązki użytkowników usług serwera Tuchola.pl,
  2. prawa i obowiązki właściciela i administratora serwera Tuchola.pl w zakresie świadczenia usług poczty elektronicznej i kont WWW.
 3. Warunkiem skorzystania z usług udostępniania kont pocztowych i WWW jest posiadanie elektronicznego konta pocztowego, które dostępne są na serwerze Tuchola.pl.

Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia przez Urząd Miejski, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, usług poczty elektronicznej i kont WWW,
 2. Urząd - oznacza Urząd Miejski w Tucholi, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
 3. Administrator – podmiot świadczący usługi administrowania serwerem Tuchola.pl (prowadzenie kont pocztowych i WWW) dla Urzędu Miejskiego w Tucholi,
 4. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, odpowiednio zameldowaną i zarejestrowaną na terenie Powiatu Tucholskiego, korzystającą z usług poczty elektronicznej i konta WWW świadczonych przez Urząd na podstawie niniejszego Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem usług poczty elektronicznej i konta WWW świadczonych przez Urząd, jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
 5. Konto pocztowe i WWW - oznacza zespół usług dot. elektronicznych kont pocztowych i kont WWW świadczonych przez Urząd na podstawie Regulaminu umożliwiającego korzystanie z jednego konta pocztowego i jednego konta WWW,
 6. Zawartość konta pocztowego - oznacza wszystkie wiadomości elektroniczne wraz z załącznikami, które w danym momencie znajdują się na koncie pocztowym Użytkownika,
 7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z konta pocztowej i konta WWW; Login stanowi element adresu konta pocztowego i WWW Użytkownika,
 8. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do konta pocztowego oraz konta WWW,
 9. Zablokowanie konta pocztowego i konta WWW - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z konta pocztowego i konta WWW.
 10. Formularz - oznacza stronę w sieci Internet, która umożliwia Użytkownikowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, przekazanie Urzędowi danych (w tym danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,) niezbędnych do udostępnienia Użytkownikowi usług serwera Tuchola.pl,
 11. Interfejs Użytkownika - oznacza stronę w sieci Internet, która umożliwiają Użytkownikowi lub/i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika:
  1. dokonywanie - w zakresie w jakim umożliwia to Regulamin - zmian w zamówieniu złożonym za pomocą Formularza,
  2. realizację prawa do dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych.
 12. Alias adresu - oznaczają dodatkowe, indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik po uzyskaniu zgody przez Urząd, może się posługiwać korzystając z konta pocztowego i WWW świadczonych na serwerze Tuchola.pl. Alias adresu składa się z podanego przez Użytkownika dodatkowego loginu i nazw poddomen wybranych przez Użytkownika.

II. Zamówienie konta pocztowego i konta WWW

 1. W celu zamówienia konta pocztowego i konta WWW, Użytkownik powinien wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.nowyserwer.tuchola.pl, a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do administratora serwera, poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu,
 2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:

a. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne),
b. Dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą,
c. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik,
d. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru loginu, który:
   - nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym,
   - nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy konto pocztowe,
   - nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne, obraźliwe lub niestosowne.
e. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów, należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły na to zgody; Użytkownik nie może zakładać konta, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Urząd lub administratora, co może wprowadzić w błąd innych użytkowników (np. admin@tuchola.pl, administratorpoczty@tuchola.pl, itp.),
f. Użytkownik wypełniając Formularz jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych,
g. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
h. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://www.nowyserwer.tuchola.pl i zapoznawania się z nimi,
i. Użytkownik nie może posługiwać się Loginem, który został uprzednio wybrany przez innego Użytkownika,
j. Użytkownik nie może odsprzedawać osobom trzecim praw do konta pocztowego i WWW serwera Tuchola.pl.

 1. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą,
  3. upoważnieniem Urzędu do przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu w celu świadczenia usług oraz dla celów statystycznych,
  4. przyjęciem do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza,
  5. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu otrzymywania wiadomości dot. promocji gminy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu otrzymywania wiadomości promocyjnych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji w szczególności dot. Gminy Tuchola, a także innych jednostek organizacyjnych na adres konta pocztowego Użytkownika, udostępnianej przez Urząd. Wszelkie działania wymienione wyżej będą podejmowane bez ingerencji w treść korespondencji użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie informacji promocyjnych od tych treści.
 2. Ten sam Użytkownik może korzystać tylko z jednego konta pocztowego i jednego konta WWW. Na uzasadniony wniosek Urzędu może udostępnić Użytkownikowi więcej niż jedno konto pocztowe i WWW. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych uprawnia Urząd do zablokowania konta pocztowego lub zaprzestania udostępniania serwera na jego rzecz,
 3. Administratorem danych osobowych  wpisanych do Formularza jest Urząd. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy się zwrócić korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Tucholi, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola lub na adres konta pocztowego serwer@tuchola.pl z konta użytkownika; Urząd jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Urząd zapewni Użytkownikowi i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
 4. Odbiorcą danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Loco Adam Sawczuk Sp. j. (ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz).
 5. Podane w Formularzu dane będą przetwarzane przez Loco Adam Sawczuk Sp. j. tylko i wyłącznie w celach związanych z utworzeniem elektronicznych kont pocztowych i WWW na serwerze Tuchola.pl - podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 6. Przetwarzanie nie będzie trwało dłużej, niż jest to konieczne dla utworzenia elektronicznych kont pocztowych i WWW na serwerze Tuchola.pl oraz wszelkich z tym związanych czynności (w szczególności takich jak prowadzenie, zmiana i usunięcie kont).
 7. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Urząd informuje Użytkownika, że może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, mając na względzie następujące okoliczności:
  1. zgoda jest dobrowolna, aczkolwiek brak zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na niemożności korzystania z konta pocztowego i WWW na serwerze Tuchola.pl,
  2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych. Użytkownik nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
  3. powierzenie Urzędowi danych osobowych w trakcie zakładania nowego konta pocztowego i WWW następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w Formularzu lub Interfejsie,
  4. powierzenie Urzędowi danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika o zgodności danych osobowych z prawdą i przyjęcia do wiadomości uprawnieniach, o których mowa w niniejszym regulaminie,
  5. zgoda na otrzymywanie informacji promocyjnych, może być w każdej chwili cofnięta, aczkolwiek cofnięcie zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na zaprzestaniu przez Urząd korzystania z konta pocztowego i WWW udostępnianych przez Urząd.
 9. Urząd lub Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia Urzędowi lub administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Urzędu lub Administratora,
 10. Konto pocztowe i WWW jest udostępniane Użytkownikowi niezwłocznie po jego założeniu tj. w ciągu 3 dni roboczych.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. Urząd dołoży starań, aby korzystanie z kont na serwerze Tuchola.pl było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Urząd nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z konta pocztowego i WWW,
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień Regulaminu. Oznacza to w szczególności:
  1. nieprzesyłanie za pośrednictwem konta pocztowego i WWW treści niezgodnych z obowiązującym prawem; w szczególności treści faszystowskich lub innych propagujących systemy totalitarne, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych,
  2. wykorzystywanie konta pocztowego i WWW jedynie zgodnie z parametrami określonymi przez administratora,
  3. powstrzymanie się od przeprowadzania akcji polegających na masowym wysyłaniu listów elektronicznych, grożących zablokowaniem bądź uszkodzeniem kont pocztowych i kont www lub mogących spowodować ich nadzwyczajne obciążenie.
 3. Urząd jest uprawniony do zablokowania lub zaprzestania działania konta pocztowego i WWW w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub z powodu innych ważnych przyczyn stwierdzonych przez Urząd. Od ww. decyzji Urzędu nie służy odwołanie,
 4. Urząd jest uprawniony do usunięcia korespondencji konta pocztowego i zawartości WWW Użytkownika, a także do usunięcia całkowitego tych kont, jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania na swoim koncie pocztowym lub koncie www przez kolejne 90 dni. Od ww. decyzji Urzędu nie służy odwołanie,
 5. Urząd może uprzednio zawiadomić Użytkownika o zamiarze zablokowania i zaprzestania udostępniania konta pocztowego i WWW poprzez przesłanie wiadomości na adres konta pocztowego Użytkownika,
 6. Urząd zastrzega sobie prawo do stałego i całkowitego zaprzestania udostępniania kont pocztowych i WWW na serwerze Tuchola.pl, co Użytkownik akceptuje. O tym fakcie Urząd poinformuje wcześniej Użytkowników na stronie www.nowyserwer.tuchola.pl. Zawiadomienie może być wysłane również drogą elektroniczną na konta pocztowe Użytkowników. Nieodebranie ww. wiadomości nie powoduje wstrzymania decyzji o zaprzestaniu udostępniania kont pocztowych i www na serwerze Tuchola.pl,
 7. Bez uprzedniej pisemnej zgody Urzędu, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z serwera Tuchola.pl oraz umożliwiać korzystanie przez innego Użytkownika swojego konta pocztowego i WWW,
 8. W przypadku zaprzestania udostępniania konta pocztowego i WWW użytkownika, Urząd jest uprawniony do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z loginu konta pocztowego i www należącego do dotychczasowego Użytkownika,
 9. Urząd jest uprawniony do podejmowania działań mających na celu uniemożliwienie dostarczenia do kont pocztowych Użytkownika listów elektronicznych przesyłanych przez nadawców masowo do szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności zawierających treści reklamowe (tzw. spamu). Każdy Użytkownik może zawiadomić Urząd o otrzymaniu listu elektronicznego o charakterze spamu oraz przesłać taki list elektroniczny do administratora serwera w celu weryfikacji, ze wskazaniem, że to jest spam. Użytkownik może zawiadomić Urząd o otrzymaniu listu elektronicznego błędnie zakwalifikowanego przez administratora jako spam oraz przekazać taki list elektroniczny do administratora w celu weryfikacji, ze wskazaniem, że to nie jest spam. Przekazanie do Urzędu listu elektronicznego do weryfikacji oznaczonego przez Użytkownika jako "spam" lub jako "nie spam" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapoznanie się z jego treścią jeżeli według oceny administratora będzie to konieczne dla prawidłowego działania systemu antyspamowego. System antyspamowy mimo wysokiej skuteczności nie daje gwarancji pełnej poprawności klasyfikacji wiadomości jako "spam" i "nie spam",
 10. Urząd jest uprawniony do kasowania listów elektronicznych znajdujących się na serwerze w folderze SPAM jeżeli są one starsze niż 60 dni oraz w folderze Kosz, jeżeli są one starsze niż 60 dni.

IV. Specyfikacja konta pocztowego i WWW.

Specyfikacja techniczna kont pocztowych i www oraz zasady korzystania z kont pocztowych i WWW, będącą integralną częścią niniejszego regulaminu znajduje się na stronie www.nowyserwer.tuchola.pl.

V. Zakres odpowiedzialności Urzędu

 1. Urząd jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu serwera Tuchola.pl, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania,
  2. przyczynami niezależnymi od administratora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. Stosowane przez Urząd nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i korespondencji służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych i finansowych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji,
 3. Urząd nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem usług udostępniania kont pocztowych i WWW na serwerze Tuchola.pl,
 4. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Wykluczenie odpowiedzialności Urzędu obejmuje także bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe itp.
 5. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treści i pliki otrzymywane i wysyłane przez Użytkownika na jego koncie pocztowym i koncie WWW,
 6. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła i loginu (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią, itp.),
 7. Urząd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Urząd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu informacji oraz materiałów pobranych z sieci Internet a także za skutki ich wykorzystania,
 8. Urząd zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego korespondencji, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym jednostkom wynika z obowiązujących przepisów prawa,
 9. Wyłącznym źródłem zobowiązań Urzędu jest Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla Urzędu,
 10. Urząd zastrzega sobie prawo niedostarczenia listu elektronicznego kierowanego do konta pocztowego Użytkownika w ramach akcji polegającej na masowym wysyłaniu listów elektronicznych, jeżeli akcja ta grozi zablokowaniem bądź uszkodzeniem konta pocztowego lub może spowodować ich nadzwyczajne obciążenie. Ocena zagrożeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym należy do Urzędu lub Administratora serwera.

VI. Dodatkowe zastrzeżenia

 1. Urząd zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, oprogramowania przeznaczonego do udostępniania serwera,
 2. Urząd zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania usług serwera Tuchola.pl,
 3. Urząd zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności serwera, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
 4. Na stronie www.nowyserwer.tuchola.pl Użytkownik może zapoznać się z podstawowymi kwestiami związanymi z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi wprowadzanych przez Urząd do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik,
 5. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez Urząd uznane za niepożądane, traktowane będą jako naruszenie regulaminu,
 6. Konta pocztowe i WWW, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu rejestracyjnym fałszywych danych osobowych będą natychmiast usuwane,
 7. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta pocztowego w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu. W związku z tym jest to równoważne z usunięciem konta pocztowego tego użytkownika. Rezygnację z konta pocztowego i WWW składa się pisemnie lub elektronicznie na adres Urzędu Miejskiego w Tucholi. Urząd ma prawo przeprowadzić weryfikację oświadczenia o rezygnacji Użytkownika z konta pocztowego i WWW,
 8. Urząd zastrzega sobie prawo, a użytkownik to prawo akceptuje, do przekazania prowadzenia serwera Tuchola.pl wraz z kontami pocztowymi i WWW innemu podmiotowi,
 9. Urząd informuje, iż podczas korzystania z usług kont pocztowych i WWW, na komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi,
 10. Administrator ma prawo korzystać z oprogramowania antyspamowego przetwarzającego listy przychodzące do systemu pocztowego serwera Tuchola.pl w celu klasyfikacji listów na spam i nie spam. Użytkownicy przekazując do systemu serwera swoje listy jako próbki spamu i nie spamu upoważniają administratora do zapoznania się z ich treścią i rezygnują ze swego prawa do ochrony tajemnicy korespondencji w zakresie niezbędnym do poprawnego działania oprogramowania antyspamowego. Korespondencja przekazana do systemu serwera Tuchola.pl przez użytkowników będzie objęta tajemnicą służbową i nie zostanie ujawniona poza przypadkami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy. Oprogramowanie antyspamowe gwarantuje wysoką skuteczność, jednak nie daje gwarancji zupełnej i szczelnej ochrony kont pocztowych przed niechcianą pocztą,
 11. Administrator ma prawo do wprowadzenia ograniczeń ilości i wielkości wiadomości elektronicznych i plików przyjmowanych oraz przechowywanych przez system serwera. Ograniczenie powyższe dotyczyć może konkretnych kont poczty elektronicznej i kont WWW. Może ono zostać wprowadzone na czas określony lub bez takiego ograniczenia czasowego,
 12. Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania regularnych kopii zawartości swojego konta WWW oraz konta pocztowego. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane przed ich utratą na skutek np. awarii sprzętu. Jednakże ostateczny ciężar zabezpieczenia kopii spoczywa na Użytkowniku,
 13. Konto pocztowe z założenia służy do przechowania poczty od chwili dostarczenia poczty do serwera do momentu odebrania jej przez Użytkownika. Konto pocztowe nie służy do przechowywania poczty przeczytanej, w szczególności w charakterze archiwum korespondencji.

VII. Korespondencja

 1. W ramach usługi udostępniania kont pocztowych i WWW Urząd oraz administrator nie świadczą indywidualnej obsługi klientów przez konsultantów. Wszelkie wskazówki, porady oraz wyjaśnienia, które mogą pomóc użytkownikom serwera Tuchola.pl udostępnia się wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną a także na stronie www.nowyserwer.tuchola.pl,
 2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników niniejszego regulaminu należy kierować na adres serwer@tuchola.pl,
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z serwerem Urzędu prosimy kierować na adres konta pocztowego serwer@tuchola.pl. Urząd udziela odpowiedzi na zgłoszone zapytania drogą elektroniczną w terminie 14 dni od ich otrzymania,
 4. Urząd zastrzega sobie prawo do przesyłania na adres konta pocztowego Użytkownika treści informacyjnych pochodzących od Urzędu,
 5. Ostateczne decyzje we wszelkich sprawach serwera Tuchola.pl, kont pocztowych i WWW użytkowników należą do kompetencji Urzędu Miejskiego w Tucholi. Od ww. decyzji Urzędu nie służy odwołanie.

VIII. Zmiany Regulaminu

Urząd zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej www.nowyserwer.tuchola.pl

IX. Przepisy końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie i zastępuje poprzednio obowiązujący regulamin korzystania z kont e-mail i stron WWW na serwerze Urzędu Miejskiego w Tucholi. Dotychczasowe konta pocztowe oraz WWW, które nie spełniają zasad określonych w niniejszym regulaminie mogą zostać niezwłocznie usunięte przez administratora serwera.